Ochrana údajů

Ochrana osobních údajù na www.realestate-lidl.cz
(Verze 2.0; stav 13.1.2020)

Ochrana osobních údajù je pro nás dùležitá

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky www.realestate-lidl.cz. Následující Prohlášení o ochrany soukromí Vám poskytne informace o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek.
Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě, nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochrany osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(dále jen „GDPR“).

1. Návštěva webových stránek

Účely zpracování osobních údajů/ právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho pøièinìní k odesílání a ukládání následujících údajù:
údaj o IP adrese pøístroje s internetovým pøipojením, který odeslal požadavek;
údaj o datu a èasu pøístupu;
údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskuteènìn pøístup (URL referer);
údaj o použitém prohlížeèi, pøípadnì o operaèním systému použitého koncového zaøízení s internetovým pøipojením a
oznaèení poskytovatele pøipojení.

Tyto údaje jsou ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující úèely:

zajištìní bezproblémového pøipojení;
zajištìní pohodlného používání našich webových stránek/ aplikace a
vyhodnocení bezpeènosti a stability systému.

Právním základem pro zpracování IP adresy je èlánek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnìný zájem spoèívá ve výše uvedených úèelech zpracování osobních údajù. Pokud popsané zpracování slouží k pøípravì smlouvy,
je právním základem pro zpracování osobních údajù èlánek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.

Pøíjemci/ kategorie pøíjemcù:

Vaše údaje jsou v rámci výše uvedeného zpracování osobních údajù zpracovávány z našeho povìøení také smluvními zpracovateli z oblasti IT hostingu.
Tito zpracovatelé jsou vždy peèlivì vybíráni, podrobováni našemu auditu, a navíc smluvnì vázáni podle èlánku 28 GDPR.

Doba uložení/ kritéria pro urèení doby uložení:

Údaje se ukládají na dobu sedmi dnù a poté jsou automaticky smazány.
 
2. Kontaktní formuláø

Úèely zpracování osobních údajù/ právní základy:

S osobními údaji, které nám pøi vyplòování našeho kontaktního formuláøe poskytnete, zacházíme samozøejmì dùvìrnì. Vaše osobní údaje používáme výhradnì za úèelem zpracování Vašeho dotazu nebo požadavku.
Právním základem pro zpracování osobních údajù je èlánek 6 odstavec 1 písmeno f) nebo èlánek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR. Náš i Váš shodný (oprávnìný) zájem na tomto zpracování osobních údajù pøitom vyplývá z cíle odpovìdìt na Vaše dotazy, pøípadnì vyøešit vzniklé problémy.

Pøíjemci/ kategorie pøíjemcù:

Vaše údaje jsou v rámci výše uvedeného zpracování osobních údajù zpracovávány z našeho povìøení také smluvními zpracovateli z oblasti zákaznické podpory.
Tito zpracovatelé jsou vždy peèlivì vybíráni, podrobováni našemu auditu, a navíc smluvnì vázáni podle èlánku 28 GDPR. Vaše dotazy navíc pøedáváme také kontaktním osobám v pøíslušných spoleènostech Lidl,
pokud je to k jejich zodpovìzení nezbytné. K tomu mùže dojít napøíklad v pøípadì, pokud se Váš dotaz týká urèité regionální spoleènosti Lidl, a proto jej musí zodpovìdìt kontaktní osoba z této oblasti.

Doba uložení/ kritéria pro urèení doby uložení:

Údaje, které nám prostøednictvím našeho kontaktního formuláøe poskytnete, budou námi a pøíjemci uloženy po dobu nezbytnou ke zpracování Vašeho dotazu.
V pøípadì zvláštních dotazù, napøíklad ohlednì stavebních projektù, mohou být relevantní také zákonné povinnosti uchování dle obchodnìprávních pøedpisù a daòových a úèetních pøedpisù, které ukládají povinnost uložení až dvanáct let.

3. Používání souborù cookie a podobných zpùsobù pro zpracování údajù o používání

Úèely zpracování osobních údajù/ právní základy:

My, spoleènost Lidl Èeská republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, jsme správcem osobních údajù v souvislosti s používáním takzvaných souborù cookie na adrese www.realestate-lidl.cz
Cookies jsou malé textové soubory, které se pøi návštìvì našich webových stránek ukládají do Vašeho koncového zaøízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie ve Vašem koncovém zaøízení neškodí, neobsahují žádné viry, trojské konì ani jiný malware. V souborech cookie jsou uloženy informace, které vždy souvisí se specifickým použitým koncovým zaøízením. To však neznamená, že skrze nì bezprostøednì získáváme znalost Vaší identity.
Pøehled informací o používaných souborech cookie a dalších technologiích spoleènì s pøíslušnými úèely zpracování, dobami uložení a pøípadnì zapojenými poskytovateli najdete v našem Seznamu aktuální používaných cookies.

Používání souborù cookie slouží, v závislosti na kategorii souborù cookie, k následujícím úèelùm:

Technicky nutné: Jedná se o soubory cookie a podobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naši službu (slouží napøíklad ke správnému zobrazení našich webových stránek nebo Vámi zvolených funkcí).
Preferenèní: Pomocí tìchto technologií mùžeme zohlednit Vaše skuteèné nebo pøedpokládané preference, abyste mohli pohodlnì používat naše webové stránky. Na základì Vašich nastavení mùžeme napøíklad naše stránky zobrazovat v jazyce, který Vám vyhovuje.
Statistické: Tyto technologie nám umožòují vytváøet anonymní statistiky o používání našich služeb za úèelem jejich úpravy tak, aby odpovídaly Vašim potøebám. Díky tomu mùžeme napøíklad urèit, jak bychom mohli ještì lépe pøizpùsobit naše webové stránky potøebám a zvyklostem uživatelù.

uloPøehled informací o používaných souborech cookie a dalších technologiích spoleènì s pøíslušnými úèely zpracování, dobami žení a pøípadnì zapojenými poskytovateli najdete zde.

Pøi používání cookie souborù a obdobných technologií ke zpracování údajù o užívání se v závislosti na urèení úèelu zpracovávají pøedevším následující typy osobních údajù:

Technicky nutné:
Optimalizace doby odpovìdi rozdìlením provozu na webových stránkách mezi více servery;
údaje o užívání pro uložení stavu souhlasu uživatele se soubory cookie aktuální domény (napø. Cookie Consent - souhlas se soubory cookie).

Preferenèní:
Nastavení pøizpùsobení uživatelského rozhraní (napø. aktivní výbìr jazyka);
ukládání interakcí mezi uživatelem a službou Bing mapy pro optimalizaci funkce map.

Statistické:
Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o užívání našich webových stránek. Tyto profily obsahují zejména:
typ/verzi prohlížeèe,
používaný operaèní systém,
referenèní URL (døíve navštívené stránky),
hostující název pøistupujícího poèítaèe (IP adresa),
èas požadavku na server,
individuální uživatelské ID a
události spuštìné na webových stránkách (chování pøi surfování).
IP adresa se pøitom pravidelnì anonymizuje, takže je v zásadì vylouèeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

Právním základem pro používání preferenèních a statistických souborù cookie je Váš souhlas podle èlánku 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných souborù cookie je èlánek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.
To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme za úèelem poskytování našich služeb v souvislosti s jednáním o smlouvì nebo jejím plnìním.

Svùj souhlas mùžete s úèinky do budoucnosti kdykoli odvolat nebo upravit, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování provádìného na základì souhlasu až do okamžiku odvolání.
Staèí jednoduše kliknout zde a provést svou volbu. Zrušením pøíslušného zaškrtnutí odvoláte snadno a bez problémù svùj souhlas s pøíslušnými úèely zpracování.

Pøíjemci/ kategorie pøíjemcù:
V rámci zpracování osobních údajù pomocí souborù cookie a podobných technologií za urèitých okolností využíváme pro zpracování údajù o užívání specializované poskytovatele služeb.
Tito poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše údaje z našeho povìøení jako smluvní zpracovatelé, jsou však peèlivì vybíráni a smluvnì vázáni podle èlánku 28 GDPR. Všichni, kdo jsou v našem Seznamu aktuálně používaných cookies uvedeni jako poskytovatelé, jsou našimi zpracovateli.
V rámci naší spolupráce se spoleèností Google LLC jsou výše uvedené údaje zpravidla zpracovávány ke statistickým úèelùm také na serverech v USA.

Doba uložení/ kritéria pro urèení doby uložení:
Dobu uložení souborù cookie mùžete zjistit v našem Seznamu aktuálně používaných cookies. Pokud je ve sloupci „Vypršení platnosti“ uvedeno „trvalé“, bude soubor cookie vždy uložen trvale, až do odvolání pøíslušného souhlasu.

4. Bing mapy

Na tìchto webových stránkách využíváme nabídku služeb Bing mapy. Díky tomu Vám mùžeme pøímo na webových stránkách zobrazovat interaktivní mapy a umožnit Vám pohodlné používání funkce mapy, abyste mohli vyhledávat kontaktní místa ve Vámi zvolené oblasti ve Vašem okolí nebo abychom mohli umisovat na mapy námi nabízené poboèky.
Využívání mapové služby Bing mapy se uskuteèòuje za úèelem zatraktivnìní zobrazení naší online nabídky a k usnadnìní vyhledávání míst, na která na webových stránkách odkazujeme. To pøedstavuje oprávnìný zájem ve smyslu èlánku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR.
Pøi návštìvì našich webových stránek obdrží poskytovatel služby Bing mapy, spoleènost Microsoft Corporation, informaci o tom, že jste otevøeli pøíslušnou podstránku našich webových stránek. Abyste mohli využívat služby Bing mapy, je v rámci internetové komunikace nutné zpracovat Vaši IP adresu. Toto zpracování probíhá zpravidla na serveru spoleènosti Microsoft v USA.
Konkrétní zpracování osobních údajù prostøednictvím služby Bing mapy nemùžeme nijak ovlivnit. Další informace o úèelu a rozsahu zpracování osobních údajù prostøednictvím služby Bing mapy najdete v prohlášení spoleènosti Microsoft o ochranì osobních údajù. Zde také naleznete další informace týkající se Vašich práv v tomto ohledu a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí. Adresa a prohlášení o ochranì osobních údajù poskytovatele služby Bing mapy: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

5. Pøedávání pøíjemcùm do tøetích zemí

Pokud pøedáváme údaje pøíjemcùm do tøetích zemí (se sídlem mimo Evropský hospodáøský prostor), mùžete to zjistit z údajù o pøíjemcích/ kategoriích pøíjemcù v rámci popisu pøíslušného zpracování osobních údajù. Takzvanými rozhodnutími o odpovídající ochranì Evropská komise nìkterým tøetím zemím stvrzuje standard ochrany osobních údajù srovnatelný s úrovní v Evropském hospodáøském prostoru. Seznam tìchto zemí naleznete pod odkazem http://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud v zemi není odpovídající úroveò ochrany osobních údajù, dohlížíme na to, aby ochrana osobních údajù byla dostateènì zajištìna jinými opatøeními. To je možné napøíklad pomocí závazných podnikových pravidel, standardních doložek o ochranì osobních údajù pøijatých Evropskou komisí,  osvìdèení, nebo schválených kodexù chování. Obrate se, prosím, na povìøence pro ochranu osobních údajù (èl.  7), pokud si pøejete k této problematice obdržet bližší informace.

6.    Práva subjektu údajù

Pøehled

Kromì práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udìlili, máte, pokud jsou splnìny požadavky pøíslušných právních pøedpisù, následující práva:
právo na pøístup k osobním údajùm, které o Vás zpracováváme podle èlánku 15 GDPR;
právo na opravu nepøesných údajù a doplnìní neúplných osobních údajù podle èlánku 16 GDPR;
právo na výmaz osobních údajù, které o Vás zpracováváme podle èlánku 17 GDPR;
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajù podle èlánku 18 GDPR;
právo na pøenositelnost Vašich osobních údajù podle èlánku 20 GDPR;
právo vznést námitku podle èlánku 21 GDPR.

Právo na pøístup k osobním údajùm podle èlánku 15 GDPR

V souladu s èl. 15 GDPR máte právo získat od nás bezplatnì informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména informace o:
úèelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
kategoriích Vašich osobních údajù, které jsou zpracovávány;
pøíjemcích nebo kategoriích pøíjemcù, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpøístupnìny;
plánované dobì, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné urèit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
skuteènosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajù, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
právu podat stížnost na zpracování osobních údajù dozorovému úøadu;
zdrojích osobních údajù, pokud jsme je nezískali od Vás;
skuteènosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vèetnì profilování, podle èlánku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a pøedpokládaných dùsledcích, které takovéto zpracování pro Vás mùže mít.

Pokud bychom pøedávali Vaše osobní údaje do tøetí zemì nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle èlánku 46 GDPR, které se na takovéto pøedání vztahují.

Právo na opravu podle èlánku 16 GDPR

Máte právo požadovat, abychom neprodlenì opravili nepøesné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na úèely zpracování máte právo požadovat doplnìní neúplných osobních údajù – a to také prostøednictvím doplòujícího prohlášení.

Právo na výmaz podle èlánku 17 GDPR

Máte právo požadovat, abychom bez zbyteèného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z následujících dùvodù:
zpracovávané osobní údaje již nejsou potøebné pro úèely, pro které byly shromáždìny nebo jinak zpracovány;
odvoláte svùj souhlas, na jehož základì byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní dùvod pro jejich zpracování;
vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajù dle èl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, pøièemž v pøípadì námitky dle èl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné dùvody, které by nás opravòovaly k pokraèování zpracovávání Vašich osobních údajù;
osobní údaje byly zpracovány protiprávnì;
osobní údaje musíme vymazat, abychom splnili pøíslušnou právní povinnost;
osobní údaje byly shromáždìny v souvislosti s nabídkou služeb informaèní spoleènosti podle èl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme Vaše osobní údaje zveøejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, pøijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení pøimìøená opatøení, abychom zajistili informování tøetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si pøejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie èi repliky.

Právo na omezení zpracování podle èlánku 18 GDPR

Náleží Vám právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajù, pokud nastane nìkterý z následujících pøípadù:
popíráte pøesnost Vašich osobních údajù, které jsou zpracovávány;
zpracování Vašich osobních údajù je protiprávní a místo výmazu osobních údajù žádáte o omezení jejich použití;
jakožto správce Vašich osobních údajù již tyto údaje nepotøebujeme pro úèely zpracování, ale Vy je požaduje pro urèení, výkon nebo obhajobu právních nárokù nebo
vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajù podle èl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo ovìøeno, zda naše oprávnìné dùvody pøevažují nad oprávnìnými dùvody proti zpracování Vašich osobních údajù.

Právo na pøenositelnost údajù podle èlánku 20 GDPR

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, bìžnì používaném a strojovì èitelném formátu a máte právo tyto údaje pøedat jinému správci, aniž bychom tomu bránili, pokud:
zpracování Vašich osobních údajù je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním dle èlánku 6 odst. 1 písm. a) nebo èlánku 9 odst. 2 písm. a) nebo je nezbytné pro plnìní smlouvy ve smyslu èlánku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
zpracování tìchto Vašich osobních údajù je provádìno automatizovanì.

Pøi výkonu Vašeho práva na pøenositelnost máte právo nechat osobní údaje pøedat pøímo od nás jinému správci osobních údajù, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování podle èlánku 21 GDPR

Za podmínek èlánku 21 odstavce 1 GDPR máte právo, z dùvodù týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajù.
Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré pøípady zpracování Vašich osobních údajù dle tohoto Prohlášení o ochranì soukromí, kdy je zpracování Vašich osobních údajù provádìno na základì èlánku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajù pro úèely reklamy jsme povinni vyhovìt takové obecné námitce, pouze pokud pro to uvedete závažné oprávnìné dùvody, napøíklad možné ohrožení zdraví nebo života. Navíc máte možnost obrátit se na dozorový úøad pøíslušný pro spoleènost Lidl Èeská republika v.o.s. nebo povìøence pro ochranu osobních údajù spoleènosti Lidl Èeská republika v.o.s.

Právo podat stížnost u dozorového úøadu podle èlánku 77 GDPR

Máte také právo kdykoli podat stížnost u pøíslušného dozorového orgánu. Mùžete se obrátit na Úøad pro ochranu osobních údajù, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Správce a povìøenec pro ochranu osobních údajù

Toto Prohlášení o ochranì soukromí se vztahuje na zpracování osobních údajù spoleèností Lidl Èeská republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 („správce“) a na webovou stránku www.realestate-lidl.cz.
Správce lze kontaktovat prostøednictvím e-mailu realestate@lidl.cz. Povìøence pro ochranu osobních údajù spoleènosti Lidl Èeská republika v.o.s. je možné ohlednì dotazù týkajících ochrany osobních údajù v souvislosti s provozem webových stránek www.realestate-lidl.cz nebo pro uplatnìní Vašich práv kontaktovat na výše uvedené adrese k rukám povìøence pro ochranu osobních údajù nebo na adrese ochranaosobnichudaju@lidl.cz.