Ochrana údajů

Vážení,

společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO: 26178541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824 („společnost Lidl“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Lidl zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Lidl, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Lidl dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, novinářů apod.).

1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Lidl protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Lidl sám, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny Schwarz, jejímž je členem (primárně Lidl Stiftung Co. & KG).

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Lidl následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

  • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku Lidl navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • případný dotaz návštěvníka;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Lidl na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:Explorer 7, 8, 9Firefox 4.0Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".2. Zvolte oddíl "Soukromí"3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“3. Klikněte na tlačítko „Delete“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 

Google Analytics

 

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Lidl službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Lidl nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

 

3. Zpracování osobních údajů novinářů

Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost Lidl prostřednictvím e-mailové adresy media@lidl.cz. V takovém případě společnost Lidl zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost Lidl nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti Lidl uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává společnost Lidl dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost Lidl sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, zejména některou společnost ze skupiny Schwarz.

V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost Lidl na e-mailové adrese media@lidl.cz.

9. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

V případě, že společnost Lidl bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich (i) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, (ii) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost Lidl zpracovává, (iii) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost Lidl zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a (iv) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost Lidl provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Lidl či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Lidl jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy zřízené speciálně za tímto účelem: ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 12.1.2018.